TH EN
A A A

NOAA เผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์อาหารทะเลมะกัน

2 March 2566   

                 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (NOAA) ได้เผยแพร่ร่างยุทธศาสตร์อาหารทะเลแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนภารกิจของ NOAA Fisheries ในการจัดการประมงทะเลของประเทศตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อปัจจัยผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล ได้แก่ ศักยภาพทางการเงินของอุตสาหกรรม ความยืดหยุ่นของชุมชนชายฝั่งที่พึ่งพาการประมง ผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศ และความสำคัญของอาหารทะเลในฐานะที่เป็นแหล่งโภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร
                 ในการจัดทำยุทธศาสตร์นี้ทาง NOAA มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่พิจารณาว่า อาหารทะเลนั้นต้องดีต่อผู้คน เศรษฐกิจ และโลก จึงได้สร้างเป้าหมายหลัก 4 ประการสำหรับร่างยุทธศาสตร์อาหารทะเลแห่งชาติ โดยเป้าหมายแรกคือการรักษาหรือเพิ่มผลผลิตที่จับได้จากการประมงของสหรัฐฯ โดยใช้วิทยาศาสตร์การประมง การจัดการประมง และการอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยเพื่อสนับสนุนการประมง เป้าหมายที่ 2 คือการสร้างอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอกสารยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยังมีการเรียกร้องให้เพิ่มการผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสหรัฐฯ โดยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมในประเทศ โดยองค์กรต้องการการเร่งความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ สามารถคาดการณ์ได้ทันเวลา และอิงวิทยาศาสตร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล และนอกจากนี้ยังต้องการให้ NOAA เสนอคำแนะนำและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                 เป้าหมายที่ 3 คือการเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐฯ เข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและตลาดโลก โดยอุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีการควบคุมอย่างดี จะสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีการจัดการอาหารทะเลทั่วโลกมากขึ้นและความมั่นคงทางอาหารจากการประมงที่ยั่งยืนของสหรัฐฯ และนอกจากนี้ก็ยังจะลดการพึ่งพาการทำประมงจากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงมากขึ้นในการทำประมงเกินขนาด การจับปลาแบบ IUU และการบังคับใช้แรงงาน โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเรียกร้องให้มีการส่งเสริมอาหารทะเลของสหรัฐฯให้ดีขึ้น โดยเน้นความยั่งยืนและคุณค่าทางโภชนาการ
                 เป้าหมายสุดท้ายของ NOAA คือ เสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคอาหารทะเลของสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาบุคลากร และมีการเรียกร้องให้สนับสนุนการประมงเชิงพาณิชย์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสหรัฐฯ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอาหารทะเลให้ทันสมัยเช่น เรือ โรงเลี้ยง และริเริ่มการพัฒนาด้านแรงงานเพื่อดึงดูดแรงงานใหม่เข้ามาสู่ภาคส่วนนี้

ที่มา : Seafood Source  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?