TH EN
A A A

ความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำเดือนมกราคม 2566

27 February 2566   

                  ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางด้านการเกษตรในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยผู้สนใจสามารถอ่านวารสารดังกล่าวได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/jakarta-news-preview-451991791742

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 มกอช.

Is this article useful?