TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ปรับปรุงมาตรฐานในการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับอาหารแปรรูป

21 February 2566   

                กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ อยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับอาหารแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลสารอาหารที่ถูกต้องและอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบคุณค่าสารอาหารระหว่างสินค้า ขณะนี้ กระทรวงสาธารณะสุขฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศขององค์การการค้าโลก (WTO) หมายเลข G/TBT/N/PHL/298 สืบค้นได้ทาง https://epingalert.org
                หากมีข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว สามารถส่งข้อคิดเห็นได้ที่อีเมล aseanchina.acfs@gmail.com หรือ spsthailand@gmail.com ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566
                ทั้งนี้ มาตรฐานในการแสดงฉลากโภชนาการสำหรับอาหารแปรรูปฉบับปรับปรุง จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่มีการเผยแพร่

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2  มกอช.

Is this article useful?