TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสาธารณะรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนมกราคม 2566

21 February 2566   

               ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสาธารณะรัฐประชาชนจีน ประจำเดือนมกราคม 2566สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-situation_price-preview-451991791807

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 มกอช.

Is this article useful?