TH EN
A A A

เวียดนามจำกัดส่งออกข้าว

1 April 2551   

           
จำนวนข้าวส่งออกที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนส่งออกในครึ่งปีแรกของปี 2551 นี้จะต้องไม่เกิน 50% ของปริมาณส่งออกเฉลี่ยของ 2 ปีสุดท้าย (2549-2550)

            ระเบียบนี้กำหนดโดยสมาคมอาหารเวียดนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม  โดยระบุว่าผู้ส่งออกต้องมีสำรองข้าวอย่างน้อย 50 %ของจำนวนส่งออกโดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอจดทะเบียนส่งออก  นอกจากนี้ราคาส่งออกที่ลงนามสัญญาซื้อขายจะต้องสอดคล้องกับราคาที่สมาคมอาหารประกาศ ณ เวลาลงนามสัญญา และการส่งมอบจะต้องไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันลงนามสัญญา

            นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ประกาศแนวทางกำหนดจำนวนการส่งออกข้างในปี 2551 ว่าอยู่ระหว่าง 4-4.5 ล้านตัน 
ราคาข้าวในตลาดโลกสูงสุดในรอบ 34 ปี ถึงระดับ 708 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน  เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อปลายเดือนมกราคม  ทำให้ประเทศผู้ส่งออกหลักมีการกำหนดมาตรการจำกัดการส่งออกซึ่งรวมทั้งเวียดนามและอินเดีย

ที่มา  :  Vietnamnet

Is this article useful?