TH EN
A A A

รายงานสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกผลไม้ของสาธารณะรัฐประชาชนจีนปี 2565

14 February 2566   

                  ขอประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกผลไม้ของสาธารณะรัฐประชาชนจีนปี 2565 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-news-preview-451991791640

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2

Is this article useful?