TH EN
A A A

อียูอาจไฟเขียวข้าวโพด GMO เป็นอาหารสัตว์ปีกเพิ่ม

26 March 2551   

             เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและปศุสัตว์สามารถมีความมั่นใจในปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะใช้อย่างพอเพียง  สหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะรับรองการนำเข้าข้าวโพด GMO ในเดือนนี้

             ข้าวโพดชนิดนี้มีโค๊ดว่า GA21  นำเข้าวางตลาดโดยบริษัทสวิสเซอร์แลนด์ Sygenta  และมีวัตถุประสงค์เพ่อเป็นอาหารทั้งของมนุษย์และสัตว์

             การตัดสินใจครั้งมาหลังจากที่รัฐมนตรีเกษตรของสมาชิกสหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงกันอย่างเป้นเอกฉันท์ในการอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ GMO 5 ชนิด  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ  GA21  จึงต้องส่งเรื่องต่อตามขั้นตอนในการรับรองข้อเสนอขอรับรอง  GA21  นี้เพื่อจำหน่ายในลักษณะเมล้ดพืชเพือ่การบริโภคของมนุษยืและสัตว์ ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ ไม่ใช่เพื่อการเพาะปลูกในไร่นาสหภาพยุโรป 

             คาดว่าแหล่งนำเข้ามาสหภาพยุโรปคือจากอาร์เจนตินา


ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?