TH EN
A A A

จีนเผยแนวทางประเมินความปลอดภัยของพืช GM

27 January 2566   

               เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Agriculture and Rural Affairs: MARA) ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของพืชดัดแปรพันธุกรรม (GM) ฉบับล่าสุด ซึ่งจะใช้กับทั้งคำขอใบรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการเพาะปลูกในประเทศและการนำเข้าสินค้าแปรสภาพ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับการประกาศในช่องทางเผยแพร่มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเทียบกับแนวปฏิบัติปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ ได้แก่:
         • เปลี่ยนแนวทางประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพโดยลดหลักเกณฑ์พื้นฐานประเมินพันธุ์พืชลง
         • ใช้เทคนิคทั้ง PCR, Southern Blot และ Sequencing ในการประเมินลำดับพันธุกรรม GM
         • กำหนดแนวทางทดสอบประเมินความปลอดภัยในการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่

ที่มา :  MARA   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?