TH EN
A A A

EU-FAO จับมือดันโครงการฟื้นห่วงโซ่คุณค่าเกษตรยูเครน

12 January 2566   

                 ตามรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการมูลค่า 15.5 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) ร่วมกับ State Agrarian Registry (SAR) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนผู้ผลิตในเขต Lvivska, Ivano-Frankivska, Zakarpatska และบางส่วนของ Chernivetska จะช่วยขยายการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่คุณค่าของยูเครนหลังวิกฤติการณ์ต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การขนส่ง และความมั่นคงทางอาหารทั้งในประเทศและคู่ค้าสำคัญหลายแห่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้กลุ่มผู้ผลิตและวิสาหกิจหลายแห่งที่ผลิตตั้งแต่พืชผลจนถึงปศุสัตว์ที่มีการปกป้องแหล่งกำเนิดหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
                 อนึ่ง 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ยูเครน - รัสเซีย พบว่ามีการลดหรือหยุดการผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยครัวเรือนและผู้ผลิตขนาดเล็ก ผู้ค้าและผู้แปรรูปกำลังประสบปัญหาในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต การเงินและการลงทุน โดยคาดว่าจะมีปัญหาที่ส่งผลต่อกิจกรรมการผลิต ประกอบด้วย ส่วนต่างผลกำไร การเข้าถึงปัจจัยการผลิตรวมทั้งปุ๋ยและยา และการเข้าถึงแหล่งพลังงานหรือเชื้อเพลิง

ที่มา : The Poultry Site   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?