TH EN
A A A

จีนเผยแพร่แนวทางติดฉลากอาหาร FSMP

9 January 2566   

               เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 State Administration for Market Regulation (SAMR) ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติสำหรับฉลากอาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ (Food for Special Medical Purposes: FSMP) ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ได้แก่

     1. เปิดตัวสัญลักษณ์ FSMP ใหม่

       • โดย SAMR แนะนำให้ระบุสัญลักษณ์ FSMP ที่มุมบนซ้ายหรือขวาของฉลากบนบรรจุภัณฑ์ FSMP
       • ขนาดของสัญลักษณ์แนะนำดังนี้

บรรจุภัณฑ์

สัญลักษณ์

พื้นที่แสดงผลหลัก > 100 cm2

เส้นผ่านศูนย์กลางของสัญลักษณ์ ≥ 2 cm

พื้นที่แสดงผลหลัก < 100 cm2

เส้นผ่านศูนย์กลางของสัญลักษณ์ ≥ 1 cm

พื้นที่ผิวด้านที่มากที่สุด < 10cm2

อนุโลมให้ไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์

     2. ข้อกำหนดชื่อผลิตภัณฑ์ FSMP
       • ชื่อผลิตภัณฑ์:
         o ชื่อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชื่อสามัญ ชื่อการค้า และชื่อภาษาอังกฤษสำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า ซึ่งควรตรงกับชื่อภาษาจีน ชื่อผลิตภัณฑ์ควรเป็นตัวอักษรจีนมาตรฐาน โดยไม่มีตัวอักษรจีน ตัวเลข ตัวอักษร (ยกเว้น ®) กราฟิกหรือสัญลักษณ์ใดๆ
       • ชื่อสามัญ:
         o สถานประกอบการต้องอ้างอิงประกาศปรับปรุงชื่อสามัญของ FSMP ที่เป็นปัจจุบัน
       • ชื่อทางการค้า:
         o ชื่อทางการค้าควรแตกต่างจากชื่อผลิตภัณฑ์ FSMP อาหารสุขภาพ หรือยา โดยอาจเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
       • ความแตกต่างในการแสดงชื่อสามัญและชื่อทางการค้า:
         o ขนาดของชื่อทางการค้าแนะนำให้เล็กกว่าชื่อสามัญ
         o แบบอักษรและสีควรลดทอนความโดดเด่นจากชื่อสามัญ
         o ชื่อทางการค้าไม่ควรมีขนาดใหญ่กว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่แสดงชื่อสามัญ
         o หากชื่อเครื่องหมายการค้าแตกต่างจากชื่อทางการค้า พื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมายการค้า (บล็อกสัญลักษณ์) ไม่ควรใหญ่กว่าหนึ่งในสี่ของพื้นที่แสดงชื่อสามัญ แต่ไม่เล็กกว่าความสูงของชื่อการค้า
     3. ข้อมูลบนฉลากควรเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานประเทศ (GB)
                โดยในส่วนของมาตรฐาน GB ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย GB 29922 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอาหารเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ GB 25596 ข้อกำหนดทั่วไปของอาหารสูตรสำหรับทารกสำหรับการใช้ทางการแพทย์พิเศษ GB 7718 มาตรฐานทั่วไปสำหรับการติดฉลากของอาหารบรรจุเสร็จ GB 2760 มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร
                ทั้งนี้ หากหน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดมาตรฐานอาหารและแนวทางใช้วัตถุเจือปนอาหารไว้โดยชัดเจนแล้ว ไม่ควรอรรถาธิบายลักษณะการปรับปรุงอาหารดังกล่าว (ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นกรรมวิธีพิเศษเฉพาะ หรือกระบวนการเพิ่มเติมโภชนาการลงในอาหาร: ผู้แปล) เช่น GB 25596 กำหนดแนวทางใช้แป้งที่ผ่านกระบวนการพรีเจลาติไนซ์สำหรับใช้เป็นอาหารทางการแพทย์ไว้อยู่แล้ว ดังนั้นไม่ควรเขียนระบุเพิ่มเติมหากเป็นสินค้าแป้งมันฝรั่งพรีเจลาติไนซ์
     4. ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับฉลากของ FSMP บางประเภท

หมวดหมู่ของ FSMP

ข้อกำหนดเฉพาะ

นมผงดัดแปลงสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักน้อย

 

หมายเหตุ: มาตรฐาน GB ในปัจจุบัน ครอบคลุมเฉพาะสูตรทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ

- ต้องแสดงส่วนประกอบของโปรตีน (กรดอะมิโน) ส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต นมผงสูตรอิเล็กโทรไลต์ อาหารเสริมสำหรับทารกและอาหารสูตรครบถ้วนทางโภชนาการเฉพาะ

- ควรแสดงฉลากระบุความดันออสโมติกในสถานะพร้อมบริโภค

อาหารสูตรส่วนประกอบคาร์โบไฮเดรตเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์พิเศษ

ควรแสดงคำอธิบาย “ควรตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดในการใช้งานทางคลินิก"

อาหารสูตรอิเล็กโทรไลต์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์

“ควรตรวจสอบความเข้มข้นของไอออนในซีรั่มขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการใช้งานทางคลินิก” หรือแนะนำคำอธิบายที่คล้ายคลึงกันให้ติดฉลากไว้

     5. ผลิตภัณฑ์ FSMP ไม่สามารถกล่าวอ้างทางฟังก์ชันในส่วนของสารอาหาร/โภชนาการของผลิตภัณฑ์
     6. ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกที่นำเข้ามายังประเทศจีน ต้องแสดงฉลากเป็นภาษาจีน

                รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/202211/t20221107_351405.html

ที่มา : Chemlinked  สรุปโดย : มกอช.

 

Is this article useful?