TH EN
A A A

สหรัฐยกระดับ CTC ภาษีนมแคนาดาใน USMCA

5 January 2566   

                สหรัฐอเมริกาเผยกำลังยกระดับกลไกปรึกษาหารือเพื่อระงับข้อพิพาทใหม่ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์นมของแคนาดา หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรสหรัฐว่าระบบการจัดการอุปทานของแคนาดาซึ่งสนับสนุนผู้แปรรูปในประเทศกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอื่นๆ จึงได้ริเริ่มกลไกดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่คลี่คลายลง และทางรัฐบาลสหรัฐฯ เห็นว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องต่อพันธกรณีภายใต้ USMCA
                ถ้อยแถลงจากผู้แทนการค้าสหรัฐฯ "ความกังวลมีแต่เพิ่มขึ้น" ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และวอชิงตันได้ระบุประเด็นเพิ่มเติมที่ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของแคนาดาภายใต้ข้อตกลงการค้า USMCA รวมทั้งได้เสนอให้แคนาดาพิจารณาแนวทางจัดสรรโควตาภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ) ใหม่ หลังจากเห็นว่า TRQ เป็นการเอื้ออำนวยต่อผู้แปรรูปในแคนาดาเป็นส่วนใหญ่

ที่มา : USTR  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?