TH EN
A A A

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น เคร่งตรวจสาร Enrofloxacin ตกค้างในปลาช่อนที่นำเข้าจากประเทศไทย

21 December 2565   

                 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) ยกระดับการสุ่มตรวจสาร Enrofloxacin ในสินค้าปลาช่อนและผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่ายที่นำเข้าจากประเทศไทยทั้งหมด ขึ้นเป็นร้อยละ 30 และกำหนดให้ปลาช่อนและผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย จะต้องผ่านการตรวจทุกรุ่น (Voluntary Inspection) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
                 ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าประมงไปยังประเทศญี่ปุ่น รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าและส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าประมงของไทย

Is this article useful?