TH EN
A A A

ญี่ปุ่นปรับปรุงค่า MRLs ยกใหญ่

21 December 2565   

                 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare: MHLW) ได้ออกการแก้ไขข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ฯลฯ ซึ่งโดยหลักแล้วได้แก้ไขขีดจำกัดสารตกค้างสูงสุด (MRLs) สำหรับยาฆ่าแมลงและยารักษาสัตว์ 6 ชนิด โดยมีผลบังคับใช้ทันที ยกเว้นกรณีมีการปรับเพิ่มความเข้มงวด (ลดค่า MRL) จะขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 1 ปี
  รายการวัตถุอันตรายและยาสัตว์

ยาฆ่าแมลง และยารักษาสัตว์

การแก้ไข

Etofenprox

  • เพิ่มความเข้มงวด etofenprox ในอาหาร 7 ชนิด ได้แก่ ข้าว (ข้าวกล้อง) ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ถั่วลิสง เผือก และมันเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกะหล่ำดาว ค่าMRL เปลี่ยนจากเดิม 2ppm เป็น 0.01ppm
  • เพิ่ม MRLs ของ etofenprox ในอาหาร 20 ชนิด

Tetraconazole

  • เพิ่มความเข้มงวด tetraconazole ในมะเขือเทศจาก 0.7 ppm เป็น 0.6 ppm
  • ผ่อนคลายค่า MRLs ของ tetraconazole ในอาหาร 9 ชนิด

Nicarbazin

  • ลดค่า MRLs ของ nicarbazin ในส่วนที่กินได้ที่เกี่ยวข้องกับไก่

Fenpyroximate

  • เพิ่มความเข้มงวด fenpyroximate ในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง แตงกวา มะม่วง เมล็ดฝ้าย และผักตระกูลแตงอื่นๆ
  • ผ่อนปรน MRLs ในสินค้าประมาณ 36 รายการ

Fluensulfone

  • ลดค่า MRLs เล็กน้อยสำหรับ fluensulfone ในมันเทศ โคมัทสึนะ แตงกวา และแตงโม
  • ผ่อนปรน MRLs ของ fluensulfone ในอาหาร 41 ชนิด

Florasulam

  • กำหนด MRLs สำหรับ florasulam ในข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และธัญพืชเป็น 0.01 ppm

                 นอกจากนี้ MHLW ยังได้เปิดร่างสำหรับความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปริมาณสารตกค้างสำหรับสารกำจัดศัตรูพืช 9 ชนิด สารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องไม่ตรวจพบ วิธีการทดสอบ และสารที่ได้รับการยกเว้น การแก้ไขอย่างเป็นทางการคาดว่าจะได้รับแจ้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     ประกาศการแก้ไข : https://www.mhlw.go.jp/content/001015556.pdf
     การแก้ไขฉบับร่าง : https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H221122I0010.pdf
     เอกสารเพิ่มเติม : https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000934269.pdf
                            https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000934168.pdf

ที่มา : MHLW  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?