TH EN
A A A

มะกันใจป้ำสนับสนุน 2.5 พันล้านดอลลาร์แก้ความมั่นคงอาหารกาฬทวีป

21 December 2565   

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เพื่อจัดการกับความไม่มั่นคงด้านอาหารครั้งสำคัญในแอฟริกา โดยให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเพิ่มเติมมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบอาหารและตลาดอุปทานในแอฟริกาทั้งในระยะกลางและระยะยาว
                การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ผนวกกับความถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรค COVID-19 เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาความมั่นคงอาหารในแอฟริกา นอกจากนี้ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ภูมิภาคแอฟริกายังได้รับผลกระทบจากภาวะความไม่สงบระหว่างยูเครน-รัสเซีย ทั้งในด้านปัจจัยพืชอาหารที่ไม่สามารถนำเข้าได้ตามปกติ และปัญหาปัจจัยการผลิตทั้งเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
                ทั้งนี้ ในส่วนของเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือระยะยาวแก่แอฟริกา สหรัฐฯ ได้กำหนดแผนการปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาการเข้าสู่ตลาดโลก การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่ยั่งยืน และการเพิ่มพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค

ที่มา : ทำเนียบขาว สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?