TH EN
A A A

สหรัฐฯ เปิดรับความเห็นฉลาก Healthy และสารก่อภูมิแพ้

21 December 2565   

                สหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศแก้ไขข้อกำหนดสำหรับการกล่าวอ้างเนื้อหาด้านโภชนาการและการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารบนบรรจุภัณฑ์อาหาร รายละเอียดมีดังนี้:
1. การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร
                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ออกประกาศโดยขยายระยะเวลาแสดงความคิดเห็นออกไปอีก 90 วันสำหรับการแก้ไขคำจำกัดความของเนื้อหาโภชนาการที่อ้างว่า "ดีต่อสุขภาพ" ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมุ่งเน้นรายการสินค้าที่มีโภชนาการสูง และให้ความสำคัญต่อปริมาณการได้รับโซเดียม น้ำตาลส่วนเพิ่ม และไขมันอิ่มตัว
2. การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
                เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 FDA ได้ออกร่างประกาศปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยขอความเห็นจากสาธารณชนภายใน 60 วัน เนื้อหาหลักประกอบด้วย :

สารก่อภูมิแพ้

ขอบเขตสารก่อภูมิแพ้

 (ก่อน)

(หลัง)

น้ำนม

วัว (ปราศจาก colostrum)

สัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น แพะ แกะ กระบือ

ไข่

(เฉพาะ) ไก่

รวมถึงนกชนิดต่างๆ เช่น ไก่งวง เป็ด ห่าน และไก่ต๊อก

3. การแสดง “Contains” สารก่อภูมิแพ้
               ข้อกำหนดการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ทั้งประเภทถุงหิ้วที่ใช้ซ้ำได้และภาชนะบรรจุอาหารจำนวนมากที่จัดส่งเพื่อการแปรรูป การติดฉลาก หรือการบรรจุหีบห่อเพิ่มเติมระหว่างผู้ผลิต ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจำหน่าย โดยการติดฉลากอาหารบังคับส่วนใหญ่อาจได้รับการยกเว้นในระหว่างการขนส่งอาหาร แต่ไม่สามารถยกเว้นการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้ โดยในหน่วยบรรจุย่อยจะต้องแสดง “Contains” เมื่อมีส่วนประกอบที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ ยกเว้นกรณีเป็นฉลากเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น ห่อแครกเกอร์ ที่ไม่มีการตีพิมพ์ลายลักษณ์อักษรหรือกราฟิกใดๆ

 

ที่มา : FDA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?