TH EN
A A A

ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า International Food Ingredients & Additives Exhibition and Conference ครั้งที่ 28 (ifia JAPAN 2023)

8 December 2565    120

                 งานแสดงสินค้า International Food Ingredients & Additives Exhibition and Conference ครั้งที่ 28
(ifia JAPAN 2023) มีรายละเอียดสำคัญสรุปได้ ดังนี้  
                 1. งานแสดงสินค้า International Food Ingredients & Additives Exhibition and Conference
ครั้งที่ 28 (ifia JAPAN 2023) จัดโดย บริษัท Food Chemicals Newspaper Inc. ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว
                 2. วัตถุประสงค์สำคัญของงานฯ คือ การสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบผลิตอาหารกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยในครั้งที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2565) มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 219 บริษัท 590 คูหา และมีผู้เข้าร่วมชมงาน 22,697 คน สำหรับในครั้งถัดไป (พฤษภาคม 2566) ผู้จัดกำหนดเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมชมงาน 22,000 คน
                 3. ในพื้นที่จัดแสดงของงาน ifia JAPAN 2023 จะมีการกำหนดโซนพื้นที่ตามหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติมจากพื้นที่จัดแสดงทั่วไป ได้แก่ (1) โซน SDGs (2) โซนความปลอดภัยอาหาร (3) โซน OEM (4) โซนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
(5) โซนเน้นรสชาติความอร่อย โดยในโซน SDGs จะมีการจัด Edible Insect Street จำนวน 7 - 10 คูหา ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการญี่ปุ่น (ผลิตผงจิ้งหรีด) แสดงความสนใจเข้าร่วมแล้ว 3 บริษัท
                 4. อัตราค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บูธ มี 4 ประเภท ได้แก่ (1) เฉพาะพื้นที่คูหา (3 x 3 เมตร) 394,900 เยน (2) พื้นที่คูหา (3 x 3 เมตร) พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน 539,000 เยน (3) คูหาขนาดเล็ก (3 x 2 เมตร) พร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน 231,000 เยน และ (4) พื้นที่จัดแสดง Panel (ประมาณ 1 เมตร) 110,000 เยน โดยผู้จัดแสดงมีสิทธิจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ระยะเวลา 15 นาที (ภาษาอังกฤษ) บริเวณเวทีในโซน SDGs โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
                 5. ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงาน ifia JAPAN 2023 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.ifiajapan.com/en/price#section05 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
                 6. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก เอกสาร https://drive.google.com/file/d/10F0UaIS4bsqnq9L-UJkiQv8d_V1AQxoe/view?usp=sharing หรือเว็บไซต์ https://www.ifiajapan.com/en 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว (สปษ. โตเกียว) และบริษัท Food Chemicals Newspaper Inc. ประเทศญี่ปุ่น สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?