TH EN
A A A

ศรีลังกาเผยความสำเร็จในการผลิตแอปเปิลเขียว

8 November 2565   

               รัฐบาลศรีลังกาเผยความสำเร็จในการเก็บเกี่ยวผลผลิตแอปเปิลเขียวได้เป็นครั้งแรกของ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการส่งเสริมภาคเกษตรของรัฐบาลศรีลังกาท่ามกลางวิกฤตความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยทางรัฐบาลได้จัดหาและนำเข้าเมล็ดพันธุ์แอปเปิลเขียวที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศของศรีลังกาเพื่อทำการเพาะปลูกแอปเปิลเขียวให้มีความหลากหลาย และสามารถเพาะปลูกได้ในทุกพื้นที่
               รัฐบาลกล่าวว่าต้องการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดส่งออกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของศรีลังกา 

ที่มา : FreshPlaza  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?