TH EN
A A A

เวียดนามเล็งเห็นโอกาสส่งออกกล้วยไปจีน

8 November 2565   

                รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ของเวียดนาม คาดว่าพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันพืชสำหรับกล้วยสดเวียดนามที่ส่งออกไปยังจีน ซึ่งมีการลงนามร่วมกับสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) เมื่อเร็วๆนี้ จะสามารถนำโอกาสและประโยชน์มาสู่ผู้เพาะปลูกกล้วยชาวเวียดนามและผู้ส่งออกได้ โดยพิธีสารดังกล่าวจะช่วยรับรองการส่งออกกล้วยเวียดนามในราคาที่คงที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการบริการด้านพิธีการศุลกากร ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกล้วยเวียดนามด้วย ทั้งนี้ พื้นที่เพาะปลูกกล้วย และโรงคัดบรรจุทั้งหมดต้องได้รับการอนุญาตจาก MARD และ GACC อีกทั้ง สวนกล้วยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และโรงคัดบรรจุจะต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้า เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ก่อนที่จะส่งออกสู่จีน
                อย่างไรก็ตาม การส่งออกกล้วยจากเวียดนามไปยังจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยในปี 2563 กล้วยเวียดนามกว่า 430,000 ตัน ถูกส่งออกไปยังจีน และในปี 2564 ปริมาณก็เพิ่มขึ้นเป็น 574,000 ตัน และท้ายที่สุดใน 9 เดือนแรกของปี 2565 เพิ่มเป็น 591,000 ตัน

ที่มา : Fresh Plaza   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?