TH EN
A A A

ประชาสัมพันธ์! วารสารสาระเกษตรแดนจิงโจ้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565

4 November 2565   

                ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านอ่านวารสารสาระเกษตรแดนจิงโจ้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ดังเอกสารแนบ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
     - ความได้เปรียบทางการค้าสินค้าเกษตรของออสเตรเลียในอนาคต
     - สาหร่ายพื้นเมืองของออสเตรเลีย
     - ธุรกิจการเกษตรของออสเตรเลีย
     - ผู้ชนะและผู้แพ้ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของออสเตรเลีย
   

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?