TH EN
A A A

อิตาลีรายงานไมโครพลาสติกในนมแม่

28 October 2565   

                  อิตาลีพบรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก (Microplastics) ในน้ำนมมารดาเป็นครั้งแรก โดยนักวิทยาศาสตร์จาก Università Politecnica delle Marche ได้ทำการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างน้ำนมจากมารดาที่มีสุขภาพแข็งแรงหลังคลอด 1 อาทิตย์ ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี จำนวนทั้งหมด 34 ตัวอย่าง และทำการตรวจสอบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในน้ำนม จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างน้ำนมจำนวน 26 ตัวอย่าง คิดเป็น 75% จากตัวอย่างทั้งหมด นั้นพบการปนเปื้อนของ
                  ไมโครพลาสติก และจากการศึกษาก่อนหน้า พบรายงานผลกระทบของไมโครพลาสติกที่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ (human cell lines) ต่อกลุ่มสัตว์ทดลองและสัตว์ทะเลในธรรมชาติ แต่ยังไม่พบรายงานความเป็นพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษานำร่อง จึงจำเป็นต้องขยายการศึกษาทั้งในด้านการเก็บตัวอย่างที่เพิ่มเติม และปริมาณการได้รับสัมผัสต่างๆ รวมถึงประเภทของอนุภาคไมโครพลาสติกที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะในทารก
                  นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในน้ำนมมารดาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเข้าร่วมข้อตกลง Global Plastics Treaty และเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาผลักดันนโยบายและกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ที่มา : Nutrition Insight   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?