TH EN
A A A

อียิปต์เรียกร้องพัฒนากลไกแลกเปลี่ยนข้าวสาลีและปุ๋ยในแอฟริกาให้ยืดหยุ่นขึ้น

27 October 2565   

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอียิปต์ ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนากลไกสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นฐานระหว่างประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะข้าวสาลี และปุ๋ย ให้มีความยืดหยุ่น และเป็นไปในทิศทางที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของทวีป เพื่อให้สามารถรองรับกับการเผชิญวิกฤตต่างๆ ได้ อาทิ ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลก และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าทั้งด้านอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ ยังมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างกลไกห่วงโซ่อุปทานที่สามารถสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารได้ ไม่เพียงแค่ในประเทศของตนเอง แต่รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาด้วย โดยผ่านการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

ที่มา : UkrAgroConsult   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?