TH EN
A A A

EU ร่างกฎหมายห้ามวางจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับ

27 October 2565   

               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการห้ามวางจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับในตลาดสหภาพยุโรป โดยห้ามมิให้มีการวางจำหน่าย ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าทุกประเภทที่เข้าข่าย ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปจะสนับสนุนประเทศสมาชิกในการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวด้วยการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าที่มีความเสี่ยง ออกแนวทางการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะการใช้แรงงานบังคับ และข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายแรงงานบังคับแห่งสหภาพยุโรป เพื่อรองรับการประสานงานระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบนี้อาจทำให้การส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปเกิดความล่าช้า รวมถึงสามารถเกิดความเสียหายได้ หากเป็นสินค้าที่ต้องถูกตรวจสอบ และผู้ประกอบการไม่สามารถยืนยันได้ว่าปราศจากการใช้แรงงานบังคับ
               ทั้งนี้ คาดว่ากฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2568 หรือปี 2569

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.  

Is this article useful?