TH EN
A A A

EU เตรียมห้ามนำเข้าสารกลุ่ม neonic ปี 2569

18 October 2565   

                คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายในกลุ่ม neonicotinoids หรือ neonic โดยหมายความรวมถึงสารกลุ่มดังกล่าวที่อยู่ภายใต้ชื่อทางการค้าอื่นๆ ด้วย อาทิ สาร clothianidin และ thiamethoxam ซึ่งเป็นสารที่ส่งผลกระทบต่อผึ้งและแมลงผสมเกสรอื่นๆ โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการและประเทศที่สามมีระยะเวลาในการปรับตัว
                อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ ยังคงมีการใช้สารเคมีกลุ่มดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่บางแห่งในสหภาพยุโรป ก็ยังคงมีการผลิตสารเคมีในกลุ่ม neonicotinoids เพื่อส่งออก ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการใช้สารเคมีของสหภาพยุโรป (EU Chemicals Strategy) การกระทำเหล่านี้อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ที่มา : Genetic Literacy Project   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?