TH EN
A A A

สัตว์ปีกอียูต้นทุนสูงสู้ราคาส่งออกยาก

12 October 2565   

                ตามรายงานแนวโน้มระยะสั้นของคณะกรรมาธิการยุโรป พบอุปสรรคการส่งออกสัตว์ปีกของภูมิภาคเนื่องจากต้นทุนราคาเลี้ยงที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยอุปสงค์-อุปทาน ทำให้มูลค่าสัตว์ปีกในปีนี้สูงกว่าปี 2564 ถึงร้อยละ 37 หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง เฉพาะการส่งออกไปสหราชอาณาจักรมีราคาตกลงซื้อขายล่วงหน้าสูงขึ้นร้อยละ 20 ทำให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ เช่น บราซิล สามารถแข่งขันราคาหรือช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดได้
                โดยรวมแล้ว การส่งออกเนื้อสัตว์ปีกของสหภาพยุโรปคาดว่าจะลดลง 2.2% ในปี 2565 และเกือบจะทรงตัวในปี 2566 และคาดว่าบราซิลจะสามารถส่งออกมายังสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ในขณะที่ปริมาณนำเข้าโดยรวมของอียูจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 29 ในปีนี้

ที่มา: The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?