TH EN
A A A

งานวิจัยชี้โรคสัตว์หลายชนิดยังขาดเครื่องมือควบคุม

7 October 2565   

               งานวิจัยใหม่โดยผู้จัดการโครงการ DISCONTOOLS และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์ระดับนานาชาติ ที่ตีพิมพ์ใน The Lancet Planetary Health ระบุว่าไม่มีเครื่องมือควบคุมที่เหมาะสมสำหรับโรคติดเชื้อในสัตว์หลายชนิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
               ความพยายามระหว่างประเทศควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือควบคุมสำหรับโรคติดเชื้อที่สำคัญต่างๆ ของสัตว์ รวมถึงการติดเชื้อไวรัส Nipah, โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF), โรคปากและเท้าเปื่อย และวัณโรคในวัว นักวิทยาศาสตร์กล่าว แต่จำเป็นต้องมีความคืบหน้าในโรคจากสัตว์สู่คน โรคเฉพาะถิ่น และโรคระบาด และชี้ให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาการวินิจฉัยที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถแยกความแตกต่างของสัตว์ที่ติดเชื้อจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน และประเมินพยาธิสภาพหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบได้อย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและขยายพื้นที่เข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์นวัตกรรมเหล่านี้ และระบุหนึ่งในปัญหาสำคัญของโลกคือเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อวงการสาธารณสุข
               ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้ลำดับความสำคัญแนวทางวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ได้แก่ วัคซีน การดื้อยาต้านจุลชีพ การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Digital Health และการเตรียมพร้อมสำหรับโรคระบาด

ที่มา : The Pig Site   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?