TH EN
A A A

คำแนะนำและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ของแคนาดา

5 October 2565   

               เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 หน่วยงาน Health Canada ได้เผยแพร่ข้อบังคับขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ (front-of-package nutrition labeling: FOPNL) ข้อกำหนดมีความซับซ้อน และภาคอุตสาหกรรมอาหารมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านดำเนินการจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 ให้ฉลากเป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรศึกษาแหล่งข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ที่ Health Canada จัดทำการเผยแพร่เพื่อช่วยในการติดฉลากโภชนาการด้านหน้าบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมาย
               สามารถศึกษาข้อมูลการติดฉลากด้านหน้าบรรจภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/front-package-nutrition-symbol-labelling-industry.html
               ข้อมูลสรุปเบื้องต้นโดย USDA GAIN และ Health Canada ตามไฟล์แนบ (ไฟล์เเนบ1 , ไฟล์เเนบ2)


ที่มา : USDA GAIN/ Health Canada  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?