TH EN
A A A

สวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธแนวคิดห้ามฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

29 September 2565   

                เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวสวิสปฏิเสธข้อเสนอที่จะห้ามการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมในการลงประชามติว่าด้วยกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ที่เข้มงวด โดยมีสัดส่วนผู้คัดค้านถึงร้อยละ 62.86 เนื่องจากเห็นว่าการทำฟาร์มแบบเข้มข้นแต่มีการเคารพสวัสดิภาพสัตว์มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศข้อเสนอสวัสดิภาพสัตว์ฉบับใหม่ กำหนดให้รัฐบาลต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นในการดูแล การเข้าถึงพื้นที่เปิด และครอบคลุมข้อกำหนดการเชือดทั้งในประเทศและนำเข้า

ที่มา : The Cattle Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?