TH EN
A A A

สรุปข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังและการสั่งตรวจสารตกค้างในสินค้าพืชและผลไม้ไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น

29 September 2565   

                ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) มีประกาศเกี่ยวกับการยกระดับการตรวจและการสั่งกักตรวจสินค้าเกษตรนำเข้าจากประเทศไทย ดังนี้

 

สินค้า

สารเคมี

MRLs ญี่ปุ่น

ยกระดับความถี่
การสุ่มตรวจเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนล็อต

ผักชีฝรั่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

ไพริดาเบน

0.01 ppm

พริกแดง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

ไตรอะโซฟอส

0.01 ppm

ใบชะพลู และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

โพรฟีโนฟอส

0.01 ppm

พริกขี้หนู และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

โพรพิโคนาโซล

0.01 ppm

สั่งกักตรวจทุกล็อต (Order Inspection)

ผักชีฝรั่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

คลอร์ไพริฟอส

1 ppm

กระเจี๊ยบเขียว และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

EPN

0.01 ppm

หน่อไม้ฝรั่ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

EPN

0.01 ppm

ทุเรียน และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

โพรไซมิโดน

0.01 ppm

กล้วย และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

ไซเพอร์เมทริน

0.03 ppm

มะม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

คลอไพริฟอส
โพรพิโคนาโซล

0.01 ppm

0.01 ppm

มังคุด และผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย

อิมาซาริล

0.02 ppm

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างง่าย เช่น สินค้าที่ถูกให้ทำให้แห้ง แช่แข็ง แช่เกลือ เป็นต้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565)

                สำหรับสินค้าที่ถูกยกระดับการสุ่มตรวจ การตรวจและค่าใช้จ่ายอยู่ความรับผิดชอบของ MHLW โดยผู้นำเข้ายังคงนำเข้าได้ตามปกติโดยไม่ถูกกักสินค้าที่ด่านเพื่อรอผลตรวจวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นสินค้าที่ถูกสั่งกักตรวจทุกล็อต ผู้นำเข้าจะต้องนัดหมายกับห้องปฏิบัติการในญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับจาก MHLW เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์รายการที่กำหนด และจะต้องนำผลมาแสดงเพื่อรับการปล่อยสินค้า โดยค่าใช้จ่ายรับผิดชอบโดยผู้นำเข้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจัดการสารเคมีของกรมวิชาการเกษตร ในสินค้ากระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย มะม่วง และ มังคุด (Control measure) จะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นการกักตรวจเมื่อสินค้ามาถึงด่านญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยังคงมีการสุ่มตรวจโดย MHLW

                 ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการที่จะส่งออกผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆไปยังประเทศญี่ปุ่น รับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าและส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย

Is this article useful?