TH EN
A A A

จีนจ้องลงดาบบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง

19 September 2565   

                   เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 สภาแห่งรัฐของจีนได้ออกประกาศมาตรการกำกับดูแลการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์เป้าหมาย เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรและอาหารสำหรับบริโภค อาหารสั่งกลับบ้าน  และพัสดุไปรษณีย์ ซึ่งจะครอบคลุมขั้นตอนการผลิต การขาย การส่งมอบ และการรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านภายในสิ้นปี 2568
                   ภายใต้แนวทางบังคับใช้มาตรการดังกล่าว หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องพัฒนาแนวทาง
     1) เสริมสร้างการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่เพื่อลดปัญหาบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง ประกอบด้วย การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ การลดความสิ้นเปลืองทั้งในขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย และขนส่ง รวมทั้งพัฒนาแนวทางนำกลับมาใช้ใหม่
     2) เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับการจัดการภาคอุตสาหกรรมที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น
     3) สนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติ ทั้งในการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนามาตรฐานและนโยบายรองรับ
                   โดยคาดว่าจะกำหนดหน่วยงานท้องถิ่นร่วมรับผิดชอบกำหนดนโยบายร่วม และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-09/08/content_5708858.htm

Is this article useful?