TH EN
A A A

จีนออกร่างมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร 18 ฉบับ

19 September 2565   

                  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 กรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ได้เปิดเผยร่างการเปิดเผยมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ 18 รายการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งรวมถึงมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 6 ฉบับ มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ 9 ฉบับ และแก้ไข 3 ฉบับ ฉบับร่างนี้มีการเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะซึ่งจะหมดเขตเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 10 ตุลาคม 2565
     • 6 มาตรฐานได้รับการกำหนดใหม่ โดยครอบคลุมรายการสารเติมแต่งอาหาร Advantame, 5-Pentyl-3H-furan-2-one, Soapbark Extract, Iron Tartrate, Sodium Formate และ Theaflavin
     • 9 มาตรฐานที่ปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติสำหรับการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ เอนไซม์วัตถุเจือปนอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, สารเติมแต่งอาหาร Methylcellulose, Lactitol (aka 4-β-D-galactopyranosyl-D-sorbitol), Pentaerythritol Ester of Wood Rosin, Morpholine Fatty Acid Salt, Quinoline Yellow, Calcium Hydroxide, Cellulose
                  โดยการแก้ไขเหล่านี้จะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานแห่งชาติ GB 2760 ในหลายส่วน เช่น ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับเอนไซม์ วิธีการทดสอบใหม่สำหรับวัตถุเจือปนอาหาร เป็นต้น
                  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202209/f31c2c9f139e43fda9dade1320b8897e.shtml

Is this article useful?