TH EN
A A A

ญี่ปุ่นออกมาตรฐานอาหารออร์แกนิคแปรรูป

16 September 2565   

                เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้ออกมาตรฐานการเกษตรของญี่ปุ่นสำหรับอาหารออร์แกนิคแปรรูป ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด คำจำกัดความและการจำแนก ข้อกำหนดในการจัดการการผลิตข้อกำหนดการติดฉลาก และ รายการสารเติมแต่งที่อนุญาตที่เพิ่มเข้ามาในกระบวนการผลิตอาหารออร์แกนิคแปรรูป ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

                ข้อกำหนดการจัดการการผลิต โดยครอบคลุมข้อกำหนดการใช้เกลือ น้ำ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารออร์แกนิคแปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ไม่ได้ผลิตโดยการฉายรังสีหรือเทคโนโลยีการรวมตัวของดีเอ็นเอเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ สารเติมแต่ง (รวมถึงสารช่วยในการแปรรูป) ต้องไม่เกินขอบเขตที่ระบุในภาคผนวก I และมีส่วนประกอบที่ไม่ใช่อินทรีย์ได้ไม่เกินร้อยละ 5 (รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร สารช่วยในการแปรรูป) และในส่วนของสารเคมีทางการเกษตรตามภาคผนวก 2 สามารถใช้ควบคุมและป้องกันสัตว์และพืชที่เป็นอันตรายได้ แต่ต้องกำจัดให้หมดไปก่อนกระบวนการแปรรูป

การติดฉลาก
วิธีการติดฉลากสำหรับชื่อผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรีย์ต้องอธิบายโดยหนึ่งในตัวอย่างต่อไปนี้:

  ก. Organic XX (เช่น สาหร่าย)

  ข. XX (เช่น สาหร่าย)(อินทรีย์)

                ทั้งนี้หากวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ฉลากวัตถุดิบควรทำเครื่องหมายด้วยคำว่า "อินทรีย์" ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในช่วงระยะเวลาการแปลง (ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวในระยะปรับเปลี่ยนเป็นการรับรองเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปี โดยต้องไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์หรือปุ๋ยเคมี) ไม่อยู่ในข้อกำหนดนิยาม

                 สามารถอ่านมาตรฐานฉบับเต็มได้ที่ : https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/attach/pdf/kokujikaisei-257.pdf

ที่มา: MAFF สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?