TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร

12 September 2565   

                เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาได้ประกาศมาตรฐานการติดฉลากอาหาร ฉบับล่าสุดอย่างเป็นทางการ มาตรฐานใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ยกเว้นข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดสำหรับจำหน่ายทางออนไลน์
                ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ได้ออกประกาศขอความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากอาหาร โดยมีสาระสำคัญได้แก่
  1. การแก้ไขฉลาก “สารแต่งกลิ่นรส”
     • ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม หมวดหมู่ของ "เครื่องปรุงเทียม" และ "เครื่องปรุงจากธรรมชาติ" จะถูกรวมเข้ากับหมวดหมู่ใหม่ "เครื่องปรุง" จึงต้องแก้ไขข้อกำหนดในการติดฉลากสารแต่งกลิ่นรส
     • ตามการแก้ไขที่เสนอเมื่อติดฉลาก "เครื่องปรุง" สามารถใช้สำนวน "ธรรมชาติ" หรือ "เทียม" ได้ อย่างไรก็ตาม การจะอ้างว่าเป็น "เครื่องปรุงจากธรรมชาติ" นั้น จะต้องไม่มีการเติมสารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์
  2. การอนุญาตรายการวัตถุเจือปนอาหารใหม่ที่สามารถติดฉลากว่า "gum base"
  3. เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดมาตรฐานการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดสำหรับจำหน่ายทางออนไลน์
                ซึ่งได้ปิดรับข้อคิดเห็นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 และพัฒนาเป็นกฎหมายฉบับสมบูรณ์แล้วในปัจจุบัน สามารถศึกษาได้ที่: https://www.law.go.kr/admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000214385

ที่มา : MFDS   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?