TH EN
A A A

ภัยแล้งสะเทือนส่งออกข้าวอินเดีย-จีน

9 September 2565    40

                ปัจจุบัน ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ทั่วโลกต่างเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งในจีน ปริมาณน้ำฝนน้อยของอินเดีย และอุทกภัยในปากีสถาน ซึ่งในส่วนของจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิตสำคัญ ผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุด และยังส่งออกข้าวไปยังปลายทางต่างๆ เช่น ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ย่อมรับได้ผลกระทบในมิติการส่งออกเป็นอย่างมาก แต่อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานธัญพืชในตลาดโลก และอาจส่งผลดีต่อผู้ส่งออกรายอื่น เช่น ไทย และเวียดนาม ที่สามารถเข้ามาเติมเต็มความต้องการของตลาดได้
                นอกจากนี้ อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ที่สุดของโลก ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่คาดว่าผลผลิตข้าวอาจลดลง เนื่องด้วยในปีนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้เกิดความกังวลว่าอินเดียอาจจะระงับการส่งออก แต่สมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดียกล่าวว่าการลดลงของผลผลิตอาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกในทันทีเนื่องจากปริมาณข้าวสำรองยังคงมีอยู่อย่างเพียงพอ

ที่มา : China Macro Economy สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?