TH EN
A A A

สิงคโปร์ปรับปรุงเงื่อนไขทางสุขอนามัยสัตว์สำหรับนำเข้าสัตว์ปีกแช่เย็นและผลิตภัณฑ์

6 September 2565   

                เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานด้านอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency: SFA) ได้ออกการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมทางสัตวแพทย์สำหรับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอายุการเก็บรักษาและข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์
     • อายุการเก็บรักษาของสัตว์ปีกแช่เย็นและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกเปลี่ยนเป็น "อย่างน้อย 10 วันที่ ≤ 4 °C" นับจากวันที่บรรจุ เปรียบเทียบกับข้อกำหนดก่อนหน้า "อย่างน้อย 14 วันที่ ≤ 4 °C"
     • ปรับปรุงรายการบรรจุภัณฑ์บางชนิดออกจากเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านสุขอนามัยสัตว์ เพื่อให้อุตสาหกรรมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการพิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการรั่วซึมได้ดีที่สุด
                นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในสิงคโปร์ แหล่งที่มาของสัตว์ปีกแช่เย็นและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกต้องได้รับการอนุมัติจาก SFA นอกจากนี้เนื้อสัตว์สดไม่สามารถเติมสารกันบูดสารเคมีหรือสารอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                ศึกษาข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ : https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/veterinary-import-conditions-poultry-and-poultry-pdt.pdf

ที่มา : SFA Singapore สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?