TH EN
A A A

ติมอร์-เลสเต ยกระดับผลิตปลานิลสู้กลุ่มผู้นำอาเซียน

31 August 2565   

                นายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเต ติดตามเยี่ยมชมการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในเมือง Leohitu, Bobonaro ซึ่งริเริ่มการเก็บเกี่ยวในปี 2565 ด้วยผลผลิตคาดการณ์สูงถึง 12 ตันต่อเฮกตาร์ (ประมาณ 1.8 ตัน/ไร่) หรือเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากระยะเริ่มต้นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศติมอร์-เลสเตระยะที่ 2 (Partnership for Aquaculture Development in Timor-Leste Phase 2: PADTL2) (เมษายน 2563–มีนาคม 2566) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของนิวซีแลนด์ (3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) และหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (1.2 ล้านดอลลาร์)
                โครงการ PADTL2 เป็นโครงการต่อยอดจาก PADTL1 เพื่อขยายการผลิตปลานิลที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม (genetically improved farmed tilapia: GIFT) ในติมอร์-เลสเตโดยปรับปรุงการเข้าถึงพันธุ์ อาหาร และเทคโนโลยีของเกษตรกรและส่งเสริมการบริโภคปลามากขึ้นในหมู่ครัวเรือน ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ได้รับจากโครงการนี้เป็นผลมาจากลดการใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงลงครึ่งหนึ่งจาก 12 เดือน เป็น 6 เดือน ทำให้ระบบการผลิตเพิ่มความประณีตยิ่งขึ้น โดยใช้อาหารปลาคุณภาพสูงร่วมกับการผลิตอาหารตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงสุดถึง 24 ตัน/เฮกตาร์ (ประมาณ 3.7 ตัน/ไร่) ต่อปี หรือเทียบเท่ากับประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตปลานิลของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังขยายโรงเพาะเลี้ยงที่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกชน-รัฐ รวมถึง 4 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตลูกปลามากกว่า 10 ล้านตัวต่อปีภายในปี 2566

ที่มา : The Fish Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?