TH EN
A A A

จีนเผยแพร่แผนความปลอดภัยอาหาร 5 ปี ฉบับที่ 14

29 August 2565   

                เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสุขภาพสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เผยแพร่แผนดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร การตรวจสอบและประเมินผล 5 ปี ฉบับที่ 14

                ก่อนหน้านี้จีนได้มีความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร การส่งเสริมแผนโภชนาการแห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แต่ด้วยความท้าทายด้านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน เช่น การปนเปื้อนของจุลินทรีย์และโลหะหนัก ยาฆ่าแมลงและยารักษาสัตว์ตกค้าง การใช้วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การผลิตและขายผลิตภัณฑ์ปลอม รวมถึง การขาดสารอาหาร และการได้รับสารอาหารเกิน ระบบงานด้านความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการในจีนจึงยังคงไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ทันต่อกับความตระหนักรู้ของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

                เเผนความปลอดภัยอาหารฉบับที่ 14 จีนจึงได้เสนอแนวความคิด หลักการพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ 4 ประการเพื่อเร่งการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของจีน การติดตามและประเมินความเสี่ยง และงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการอาหาร
โดยวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ
  - เพื่อปรับปรุงระบบและความเข้มงวดของระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
  - เพื่อทำให้ระบบติดตามและประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  - เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนโภชนาการแห่งชาติและการดำเนินการด้านอาหารภายใต้นโยบาย Healthy China
  - เพื่อเริ่มสร้างแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะเพื่อยกระดับการสื่อสารและประสานงาน

ที่มา :  Chemlinked-CFDA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?