TH EN
A A A

USDA ต่ออายุโครงการโภชนาการเด็ก WIC

25 August 2565   

                 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศขยายระยะเวลาให้สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการโภชนาการเด็ก ทารก และสตรี (WIC) จากเดิมที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2565 เป็นสิ้นปี หรือ 60 วัน หลังจากสิ้นสุดการประกาศแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้วแต่กำหนดใดจะถึงก่อน
                 โครงการ WIC เป็นการริเริ่มแก้ไขปัญหาการเข้าถึงโภชนาการที่จำเป็นสำหรับเด็ก ทารก และสตรี หลังจากเกิดปัญหาอุปทานนมเด็กในประเทศขาดแคลนช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการผลิตจากเหตุ COVID-19 ซึ่งการขยายระยะเวลาเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้ภาครัฐสามารถรักษาความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานได้ดียิ่งขึ้น
                 ทั้งนี้การดำเนินการล่าสุดของ USDA ได้แก่
     - แนะนำให้หน่วยงานของรัฐผ่อนปรนข้อตกลงในสัญญากับผู้ผลิตนมผงจำนวนหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้สามารถจัดหาสูตรอาหารอื่นนอกเหนือในสัญญาทดแทนได้ โดย USDA จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างต้นทุน
     - ใช้ประโยชน์รัฐบัญญัติการเข้าถึงสูตรสำหรับทารก เพื่อให้สามารถเข้าถึงสูตรอาหารนำเข้า พร้อมทั้งขนส่งและกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วผ่านโครงการ Operation Fly Formula
     - จัดทำชุดเครื่องมือและคำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ WIC เพื่อช่วยในการแจกจ่ายสูตรนำเข้า
     - ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ WIC อย่างกว้างขวาง

ที่มา : USDA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?