TH EN
A A A

สื่อนอกตีข่าวไทยเตรียมอัพเดตฉลาก GMO

23 August 2565   

                 สื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจความเคลื่อนไหวเพื่อปรับเปลี่ยนระเบียบการติดฉลากสินค้าที่มีส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรมของไทย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ไทยไม่ได้มีระเบียบที่กำกับดูแลการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารที่มีส่วนประกอบที่ดัดแปรพันธุกรรม และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ผู้ผลิตอาหารที่ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ดัดแปรพันธุกรรม จะต้องระบุการใช้วัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรมลงบนฉลากให้ชัดเจน โดยต้องระบุข้อความว่า “ดัดแปรพันธุกรรม” ควบคู่กับการแสดงชื่ออาหารหรือชื่อผลิตภัณฑ์บนฉลากในกรณีที่มีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว เช่น “เต้าหู้แช่แข็งผลิตจากถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม”
                 นอกจากนี้ หากสินค้ามีส่วนประกอบดัดแปรพันธุกรรมหลายรายการ จะต้องแสดงข้อความดังกล่าวควบคู่ไปกับรายการส่วนประกอบแต่ละอย่าง ซึ่งสีตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้นหลังเพื่อความชัดเจน และห้ามไม่ให้ผู้ผลิตใช้คำว่า “ปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม” “ไม่ใช้อาหารดัดแปรพันธุกรรม” “ไม่มีส่วนประกอบของอาหารดัดแปรพันธุกรรม” หรือ “มีการคัดหรือแยกส่วนประกอบที่มีการดัดแปรพันธุกรรมออก” รวมถึงข้อความและสัญลักษณ์อื่นในทํานองเดียวกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรืออคติเกี่ยวกับการแสดงฉลากสำหรับอาหารทั่วไป ทั้งนี้ คาดว่าระเบียบจะบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม 2565
                 อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขจะยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบนี้แก่ผู้ผลิตรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงผู้ผลิตที่สามารถให้หลักฐานยืนยันการตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ปราศจากวัตถุดิบดัดแปรพันธุกรรม หรือพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีโปรตีนหรือชิ้นส่วนดัดแปรพันธุกรรมใดๆ หลงเหลืออยู่ และนอกจากไทยแล้วนั้น ญี่ปุ่นก็กำลังเตรียมอัปเดตระบบการติดฉลากปลอด GMO ภายในปี 2566 นี้เช่นกัน

ที่มา : FoodNavigator สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?