TH EN
A A A

EU อนุมัติให้ใช้ Allura Red AC เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

1 August 2565   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1247 ใน EU Official Journal L 191/3 เห็นชอบให้ Allura Red AC (อัลลูร่า เรด) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งสี (colourants)  ซึ่งอนุญาตให้ใช้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่ไม่ใช้เป็นอาหาร และนกสวยงามเป็นระยะเวลา10ปีตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2575 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน  
                โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1247&from=EN 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?