TH EN
A A A

นักโภชนาการ UK ขอจำกัดขายอาหารแปรรูปขั้นสูง

1 August 2565   

                 Ultra-processed foods คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปขั้นสูงหรือมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน เช่น ฟาสต์ฟู้ด Soft Drinks ต่างๆ เป็นอาหารที่มีราคาถูก และบางส่วนมีการระบุว่าเป็นอาหารทางเลือกสุขภาพ แต่ในความเป็นจริงส่วนหนึ่งเป็นอาหารที่มีแคลอรีและวัตถุเจือปนอาหารในปริมาณสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease: NCDs)
                 ทีมนักวิจัยในสหราชอาณาจักรได้สำรวจสถิติการรับประทานอาหารของเด็กในโรงเรียน พบว่าค่าปริมาณพลังงานที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 64 เป็นสิ่งที่ได้จากอาหารประเภท Ultra-processed foods ซึ่งมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยถึงสองในสามของมื้ออาหารในโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกลุ่มหนึ่งจึงได้เรียกร้องให้มีการจำกัด Ultra-processed foods ในโรงเรียน และหวังว่าจะมีการจัดระเบียบอาหารกลุ่มดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียน และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรทำให้อาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ด้วยการกระตุ้นให้เด็กได้ลองสิ่งใหม่ๆ เช่น การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หรือการฝึกฝนทักษะการรับรู้ด้านอาหาร
                 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตที่ส่งผลต่อราคาอาหารที่เพิ่มขึ้น ย่อมมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหาร และทำให้โรงเรียนต้องพึ่งพาการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดซื้ออาหารที่มีต้นทุนไม่สูงเกินไปและดีต่อสุขภาพ

ที่มา: TheGuardian สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?