TH EN
A A A

มะกันเปิดสาธารณชนเข้าร่วมประชุมนโยบายเกษตรในเมือง

22 July 2565   

                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) สนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรในเมืองรวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสาธารณะครั้งที่สองของคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางด้านเกษตรกรรมในเมืองและการผลิตเชิงนวัตกรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีวาระหารือสำคัญหลายด้าน ซึ่งถือเป็นความพยายามของ USDA ในการสนับสนุนการเกษตรในเขตเมือง โดยสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยสมาชิกประกอบทั้งผู้ผลิตทางการเกษตร และตัวแทนจากโครงการระดับอุดมศึกษาหรือโครงการส่งเสริม องค์กรไม่แสวงหากำไร การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ ห่วงโซ่อุปทานและการเงิน และริเริ่มการประชุมรับฟังความเห็นร่วมกับสาธารณชนตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
                ประเด็นหารือสำคัญของ USDA ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 ประกอบด้วย
     - พื้นที่เป้าหมายและลำดับความสำคัญ
     - กำหนดลำดับจัดสรรทุนของ USDA
     - บรรยายสรุปแนวทางการอนุรักษ์เมืองแบบใหม่
                ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมการทำเกษตรในเมือง (Urban  Agriculture) ของ USDA โดยนอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Initiative สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่
     - People's Garden Initiative เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และสนับสนุนการผลิตในท้องถิ่นที่มึความยืดหยุ่น    
     - จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือต่อการเข้าถึงอาหาร การศึกษา ธุรกิจ และกองทุนเกษตรกรรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนานโยบายการจัดสรรพื้นที่และความต้องการผลผลิตในเขตเมือง
     - กำหนดแผนการจัดการขยะอาหารและปุ๋ยเทศบาล
     - ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ USDA
     - ฝึกอบรมการจัดการความเสี่ยงและประกันภัยพืชผลสำหรับเกษตรกรที่เข้าไม่ถึงโอกาสและเกษตรกรในเขตเมือง
     - ประกาศคณะกรรมการเขตเมืองทั้ง 17 County

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?