TH EN
A A A

การบริโภคสัตว์ปีกเพิ่มใน 10 ปี

20 February 2551    4816

             จากการคาดการณ์ระยะยาวของ USDA  ถึงปี  2560  การบริโ ภคไก่เนื้อต่อหัวซึ่งปัจจุบัน (2550) อยู่ที่ 85.4 ปอนด์จะเพิ่มขึ้นเป็น 88.1 ปอนด์  ในขณะที่การบริโภคเนื้อวัวต่อหัวจะลดจาก 65.0 ปอนด์เหลือ 60.1 ปอนด์  USDA คาดว่าการลดลงของการบริโภคของเนื้อแดงจะไม่มีผลต่อการบริโภคเนื้อขาวทดแทนมากนัก  การบริโภคเนื้อสุกรลดลงจาก 50.5 ปอนด์เหลือ 48.8 ปอนด์  การลดลงของโปรตีน 3 ชนิด 2.9 ปอนด์ สะท้อนการปรับตัวการผลิตกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของอาหารสัตว์และการเพิ่มขึ้นของสินค้าเนื้อต่างประเภท

             การบริโภคต่อหัวรายปีของเนื้อแดงและสัตว์ปีกลดลงจาก 211 ปอนด์เหลือ 214 ปอนด์ในปี  2555-2556 และจะเพิ่มขึ้นใหม่เป็น 217 ในปี 2560

ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?