TH EN
A A A

USDA ยกเครื่องฐานข้อมูล FAVIR กันยายนนี้

22 July 2565   

              USDA APHIS ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า “ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าเกษตร (ACIR)” เพื่อใช้แทนระบบฐานข้อมูลข้อกำหนดการนำเข้าผักและผลไม้ (FAVIR)  ให้หน้าการค้นหาแก่ผู้ใช้ในการค้นหาและแสดงข้อกำหนดการนำเข้าสำหรับสินค้าเกษตร โดย USDA-APHIS จะปรับเปลี่ยนการเข้าถึงคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำเข้า 3 กลุ่มสินค้า ไปยังฐานข้อมูล ACIR ได้แก่:
     - คู่มือไม้ตัดดอกและพืชพรรณ (Cut Flowers and Greenery Manual)
     - คู่มือเมล็ดที่ไม่ได้ใช้สำหรับปลูก (Seeds Not for Planting Manual)
     - คู่มือผลิตภัณฑ์แปรรูปเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Processed Products Manual)
              ทั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 หน้าเว็บ FAVIR จะเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page ของ ACIR และ FAVIR จะไม่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ APHIS อีกต่อไป ในวันที่ 3 ตุลาคม APHIS จะลบคู่มือทั้งสามนี้ออกจากเว็บไซต์ ข้อมูลนี้เปิดเผยในเว็ปไซด์ของ USDA ต่อสาธารณะ คู่มือทั้ง 3 รายการ จะยังคงมีอยู่สำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) และเจ้าหน้าที่ APHIS ในการเข้าถึงภายในส่วนราชการ
              ACIR จะทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ เช่น ความจำเป็นต่อการขอ Import Permit หรือ การเข้าถึงระบบ eFile ของ APHIS สำหรับการขอใบอนุญาต ลิขสิทธิ์ และการลงทะเบียนใช้ข้อมูลข้อกำหนดการนำเข้า ACIR เมื่อประมวลผลคำขออนุญาตสำหรับโรงงานและผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งสามารถใช้งานสืบค้นได้ง่าย และถือเป็นการรวบรวมข้อกำหนดการนำเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับสินค้าที่กำหนดและนำเสนอในที่เดียว และ APHIS จะเผยแพร่วีดิโอนำเสนอวิธีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ACIR ต่อไป

ที่มา : USDA-APHIS สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?