TH EN
A A A

USDA นำร่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากกฎหมาย Bipartisan

11 July 2565   

                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ประกาศยอมรับดำเนินการโครงการนำร่องใหม่ที่สร้างขึ้นภายใต้กฎหมาย Bipartisan Infrastructure Law ของประธานาธิบดี Biden เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำและเพิ่มปริมาณการใช้วัสดุทดแทนทางการเกษตร สร้างกระแสรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกร การลงทุน 10 ล้านดอลลาร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานต่อเนื่องของ Biden-Harris Administration ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และสร้างงานที่มีรายได้ดีและโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชนชนบท
                ภายใต้โครงการนี้ สถาบันอาหารและการเกษตรแห่งชาติของ USDA (NIFA) สามารถมอบรางวัลสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิ์และพันธมิตรภาคเอกชน
                กฎหมายโครงสร้างพื้นฐานของพรรคสองฝ่ายจัดหาเงินทุนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพอย่างยั่งยืนสำหรับการก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภค กฎหมายกำหนดให้ USDA เป็นพันธมิตรกับ “สถาบันไม่น้อยกว่าหนึ่งแห่ง” เพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้วัสดุที่ได้มาจากคำจำกัดความอย่างกว้างของ “สินค้าเกษตรที่ครอบคลุม”
                โครงการนี้จะดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ USDA จากสถาบันพลังงานชีวภาพ สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของ NIFA โครงการ BioPreferred ของ USDA Rural Development และทีมนวัตกรรมไม้สำหรับบริการป่าไม้ของสหรัฐอเมริกาและห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

ที่มา : USDA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?