TH EN
A A A

เคนยาเพิ่มเติมรายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ปลอดภาษี

8 July 2565   

                เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รัฐบาลเคนยาได้เพิ่มเติมรายการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า เพื่อจัดการกับวิกฤตต้นทุนอาหารสัตว์ โดยเพิ่มถั่วเหลือง ฝ้ายดัดแปรพันธุกรรม (ฝ้ายบีที) กาก DDGS และเรพซีด จากเดิมที่มีข้าวโพด กากถั่วเหลือง เมล็ดทานตะวัน ข้าวฟ่างขาว และปลาป่น นอกจากนี้ ยังเพิ่มรายชื่อบริษัทที่ได้รับโควตาการนำเข้าวัตถุดิบเหล่านี้แบบปลอดภาษีเป็น 30 แห่ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
                อย่างไรก็ตาม แหล่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นว่าการยกเว้นภาษีดังกล่าว อาจไม่สามารถช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วเคนยายังคงห้ามการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการดัดแปรพันธุกรรม ประกอบกับปัญหาภัยแล้ง และการขาดแหล่งวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม

ที่มา : USDA-GAIN Report สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?