TH EN
A A A

แคนาดาดัน กม.ป้ายเตือนสารอาหารที่มีข้อกังวลต่อสุขภาพใน 3 ปี

4 July 2565   

                เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขของแคนาดา (Health Canada) ประกาศผลักดันการแสดงป้ายคำเตือนสารอาหารที่มีข้อกังวลต่อสุขภาพ ได้แก่ น้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัว
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแคนาดาได้แสดงถึงความสำคัญของการแสดงฉลากเพื่อให้ข้อมูลสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อทั้งหมดที่มีน้ำตาล เกลือ และไขมันอิ่มตัวในระดับสูง พร้อมกับแสดงข้อความเกี่ยวกับ "สารอาหารที่น่ากังวล" ในอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แต่มีข้อยกเว้นให้กับอาหารบางชนิด เช่น นมสด ไข่ ปลาที่ไม่ผ่านการแปรรูป และเนื้อ เพื่อลดทอนผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม โดยจะบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวภายในปี 2569 และให้ระยะเวลาปรับตัว/เปลี่ยนผ่านเพื่อการเตรียมพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้มีการระบุเจตนารมณ์โดยชัดเจนว่า การกำหนดเงื่อนไขชาวแคนาดาบริโภคน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัวมากกว่าปริมาณที่แนะนำ โดยการเพิ่มฉลากนี้ไม่ได้หมายถึงการจำแนกอาหารว่าดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีต่อสุขภาพ
                อนึ่ง โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น โรคเบาหวานและโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อ (NCD) เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายในแคนาดา ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 28.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (21.9 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 70,000 ล้านบาท) ต่อปี นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้พิมพ์คำเตือนด้านสุขภาพเป็นลายลักษณ์อักษรบนบุหรี่แต่ละชิ้น ซึ่งหากผ่านกฎหมายดังกล่าวจะถือเป็นประเทศแรกบนโลกที่บังคับใช้กฎหมายข้างต้น

ที่มา : TheDairySite  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?