TH EN
A A A

ด่านตงซิงเปิดให้นำเข้าผลไม้ และสินค้าที่ขนส่งผ่านห่วงโซ่ความเย็นได้ตามปกติ ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565

23 June 2565   

                ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้มีการรายงานว่า ด่านตงซิงเปิดให้นำเข้าผลไม้และสินค้าที่ขนส่งผ่านห่วงโซ่ความเย็นได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ) ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขอให้ผู้ประกอบการไทยเข้มงวดในการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในสินค้า และบรรจุภัณฑ์ หากตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในสินค้า อาจนำไปสู่การปิดด่านชั่วคราว หรือระงับการนำเข้าสินค้าผ่านด่านตงซิงได้
                โดยผู้ประกอบการสามารถติดตามสถานการณ์ด่านทางบกของจีน สำหรับการนำเข้าผลไม้ โดยฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวเพิ่มเติมได้ทาง : https://landport-alert.opsmoac.go.th/

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?