TH EN
A A A

อินเดียประกาศมาตรฐานอาหารอายุรเวท

20 June 2565   

                 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) ได้เผยแพร่กฎระเบียบสำหรับกลุ่มอาหารอายุรเวท โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารที่ระบุไว้สำหรับการบริโภคตามหลักโภชนาการอายุรเวท หรือที่จัดเตรียมตามสูตร ส่วนผสม หรือตามวิธีการที่อธิบายไว้ในหนังสืออายุรเวทที่เชื่อถือได้ ตามตาราง A ของระเบียบข้างต้น นอกจากนี้ FSSAI ได้ออกเครื่องหมายที่ใช้ในการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารอายุรเวทด้วย และฉลากของผลิตภัณฑ์อายุรเวทจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์การใช้ และระยะเวลาการใช้งานที่แนะนำ

                 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3MUhj0L

ที่มา : FSSAI/USDA GAIN Report สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?