TH EN
A A A

FTA UK-Greenland ล่าช้า หวั่นกระทบอุปทานกุ้งน้ำเย็นยุโรป

20 June 2565   

                 ผู้ค้ากุ้งในยุโรปกังวลว่าการอนุญาตยกเว้นภาษีที่ครอบคลุมการส่งกุ้งกรีนแลนด์ไปยังสหราชอาณาจักรอาจสิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ก่อนที่ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรและกรีนแลนด์จะมีผลอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2565 ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจกระทบต่ออุปทานกุ้งน้ำเย็นในยุโรป เนื่องด้วยอัตราภาษีที่อาจเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 20 อาจส่งผลให้ราคาสินค้าสูงเกินจริง

ที่มา : Undercurrentnews สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?