TH EN
A A A

บราซิลโต้อียูแบนเนื้อ

15 February 2551   

            บราซิลได้วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่สหภาพยุโรปได้ตัดสินใจระงับนำเข้าเนื้อวัวบราซิลเป็นการชั่วคราว  เตือนว่าอาจนำเรื่องขึ้นฟ้องร้ององค์การการค้าโลก (WTO)

           เมื่อวันที่ 30 มกราคมสหภาพยุโรปกล่าวว่าจะหยุดนำเข้าเนื้อวัวบราซิลเพราะไม่ยอมรับมาตรการตรวจสอบด้านโรคปาก-เท้าเปื่อยของบราซิล  และบราซิลล้มเหลวในการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับโรคปาก-เท้าเปื่อยสามารถติอต่อสู่สัตว์มีกีบอื่นๆ เช่น แกะ สุกร และแพะ  แม้เพียงการสัมผัสเนื้อหรือเครื่องมือเพียงเล็กน้อย
บราซิลส่งออกเนื้อวัวปีละ 2.3 ล้านตัน

ที่มา  :  BusinessDay

Is this article useful?